tips

【tips】用PS粗略提取一张图片的线稿

0 条评论 tips 无标签 联环己烷

演示用图:素晴日最经典的那张CG。


【tips】Linux下与Windows下对拍程序

0 条评论 tips 无标签 联环己烷

Linux下(两份程序和数据生成程序make均使用文件输入输出):

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  system("g++ -o make make.cpp -g");
  system("g++ -o 1 1.cpp -g");
  system("g++ -o 2 2.cpp -g");
  int cnt=0;
  while(cnt<3000) {
    system("./make"),system("./1"),system("./2");
    ++cnt;
    if(!system("diff 1.out 2.out")) printf("%dAC\n",cnt);
    else {puts("WA");return 0;}
  }
  return 0;
}

Windows下:
(唯一的区别就是diff变成fc)

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main()
{
  int cnt=0;
  while(cnt<3000) {
    system("make.exe>in.txt");
        system("1.exe<in.txt>1.txt");
        system("2.exe<in.txt>2.txt");
    ++cnt;
    if(!system("fc 1.txt 2.txt")) {puts("WA");return 0;}
    else printf("%dAC\n",cnt);
  }
  return 0;
}

京公网安备 11010802033049号